கோரியொலிஸ் விளைவு – சுழல்

கோரியொலிஸ் விளைவு (Coriolis effect) பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டிய எளிய பகுதியை பற்றி காண்போம். நமது பூமி சுமார் 1670 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சுழல்கிறது,

Read More