கோரியொலிஸ் விளைவு – சுழல்

கோரியொலிஸ் விளைவு (Coriolis effect) பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டிய எளிய பகுதியை பற்றி காண்போம். நமது பூமி சுமார் 1670 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சுழல்கிறது,

Read More

பூமியைப் பற்றிய உன்மைகள்

பூமியின்‌ சில உன்மைகள் (Facts about Earth): நமது பூமி (Earth) சூரியனிடமிருந்து மூன்றாவது கோள் ஆகும், இது தோராயமாக 4.54 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்

Read More