விண்வெளி பற்றிய ஒருசில உன்மைகள்

விண்வெளி (Space) மிக அபூர்வமானது. இதில் கோடிக்கணக்கான பொருட்களும் பல கோடிக்கணக்கான நட்சத்திர மண்டலங்கள் உள்ளன, அதையும் தாண்டி மனித அறிவுக்கு எட்டாத சி

Read More

சூரியனைப் பற்றிய உண்மைகள்

சூரியன் (The Sun), பெரும்பாலானோருக்கு தெரிந்த வரை தெய்வமாகவும், கிழக்கே உதித்து மேற்கே மறைந்து பூமியில் இரவு பகலை மாற்றி அமையக்கூடிய வேலையை செய்கிறது

Read More

பூமியைப் பற்றிய உன்மைகள்

பூமியின்‌ சில உன்மைகள் (Facts about Earth): நமது பூமி (Earth) சூரியனிடமிருந்து மூன்றாவது கோள் ஆகும், இது தோராயமாக 4.54 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்

Read More

நிலவைப் பற்றிய உன்மைகள்

நிலவின் ஒரு சில உண்மைகளைக் காண்போம் (Facts about Moon): நிலவு (The Moon), பூமியின் இயற்கை துணைக் கோளாக உள்ளது, இது 4.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் உர

Read More